top of page

תכנון עירוני - דיור ותחבורה

רוח וחזון

מדינת ישראל נמצאת במשבר לאומי בנושאי הדיור והתחבורה. על אף שצעדים רבים הנדרשים בנושאים אלו הם באחריות הממשלה, גם לרשות המקומית יש מגוון כלים להעמיד לרשות תושבי העיר.

תנועת אשדודים תפעל על מנת לייצר מגוון פתרונות דיור בר השגה לתושביה, בדגש על התושבים הצעירים, תוך יצירת תכנון מרחב אורבני איכותי, מעורב שימושים ומוטה תחבורה ציבורית.

תנועת אשדודים תפעל לקידום משמעותי של פלטפורמות חלופיות לרכב הפרטי - הליכה, רכיבה ושימוש בתחבורה ציבורית.

תנועת אשדודים תקדם פתרונות התחדשות עירונית נגישים, השומרים על המרקם החברתי בשכונות הוותיקות תוך שילוב אוכלוסייה צעירה וחדשה, ומונעים הדרת אוכלוסיות מוחלשות.

דרכי פעולה

שקיפות ושיתוף ציבור

 • שקיפות מלאה של ישיבות ועדת בנין ערים – הנגשת הקלטות וידאו ואודיו באתר העירייה של דיוני ועדת בנין ערים והעלאה של סיכומי הישיבות בסמוך לקיומן.

 • קידום אכיפה שוויונית של חוקי התכנון והבניה ומניעת פעילות מנהל לא תקין במחלקות התכנון בעיר באמצעות הגברת האכיפה וקביעת מנגנוני ענישה ברמה המוניציפלית.

 • בחירת משרת מהנדס העיר באמצעות ועדת איתור משותפת, תוך קביעת תנאי מכרז ברורים ושקופים וקציבת כהונה, על מנת שיפעל כעובד ציבור מקצועי ולא במינוי פוליטי.

 • מינוי מתכנן קהילתי בכל רובע - בעל מקצוע עם הכשרה מתאימה, שייצג את צרכי הקהילה ויקדם את עמדותיה בפני גורמים מוסדיים, וינגיש לתושבים את עמדות מנהל התכנון ותוכניות הפיתוח העתידיות הנוגעות לרובע.

 • הנגשת מנגנון ההקלות באמצעות פרסום באתר העירייה, בניסוחים קבועים ובשפה ברורה. המתכנן הקהילתי של הרובע יעודכן בכל שימוש חורג או הקלה הצפויים בתחום אחריותו ויפעל ליידע את הקהילה לגבי תכנון עתידי רלוונטי בזמן אמת ולייצג את עמדת התושבים בעניין.

 • קיצור תהליכי קבלת מידע תכנוני במנהל ההנדסה.

התחדשות עירונית

 • תמיכה בפרויקטים של התחדשות עירונית תוך ביצוע דיאלוג של המתכנן הקהילתי עם התושבים הקיימים, בראייה כוללת על צרכי השכונה ותוך שמירה על המרקם החברתי.

 • שילוב סטנדרטים של בנייה ירוקה ומקיימת בהליכי התחדשות עירונית חדשים.

 • קידום מנגנונים לשימור התחזוקה לטווח ארוך, כגון חוזה עם חברת תחזוקה כתנאי לטופס 4, חיוב העמדת ערבות לקופת תחזוקה משותפת וקידום התרת שילוב שטחי מסחר ודיור בפרויקטים שיישארו כקניין משותף של הדיירים.

 • העדפת פרויקטים של פינוי-בינוי על פני תמ"א 38, על מנת לייצר פתרונות רחבים לכלל תושבי האזור בהיבט החברתי, הסביבתי והתשתיתי.

 • נפעל לקביעת קריטריונים מעודכנים לאישור פרויקטים של תמ"א 38, תוך שמירה על היבטים סביבתיים, חברתיים ואיתנות כלכלית של היזם.

 • קידום פתרונות לטיפול עירוני בשטחים הפרטיים הפתוחים (שפ״פ) - חלוקת הנטל הכלכלי לטווח ארוך וטיפול בשטחי גינון מוזנחים ע"י הגדלה סמלית של תשלומי הארנונה.

 • קציבת לוח זמנים לטיפול בהליכי קבלת היתרים לתוכניות בניה.

תכנון אורבני איכותי לטווח ארוך

 • יצירת תכנון דיור מעורב, הכולל שילוב של מגוון סוגי מגורים (צמודי קרקע, בניינים נמוכים ובניינים גבוהים).

 • הקפדה על תמהיל דירות מגוון בבניינים - תכנון מאוזן של דירות קטנות לצד דירות גדולות, כדי ליצור אוכלוסייה הטרוגנית מבחינת חתך גילאים ויכולת סוציו- אקונומית ועל לאפשר תחזוקה שוטפת לבניין לטווח ארוך.

 • התניית היתרי בנייה בהקצאת חלק מהדירות החדשות לטובת דיור ציבורי והשכרה לטווח ארוך.

 • עירובי שימושים מאוזן - תכנון משולב של מגורים, תעסוקה ומסחר במטרה לייצר פעילות שוטפת בשכונה, להבטיח ביטחון לאורך כל שעות היום ולייצר נגישות הליכתית למוקדי העניין השונים.

 • תכנון מתעדכן וצופה פני עתיד - הקצאת שטחי מגורים, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים בהתאם לצרכי האוכלוסייה והשינויים הצפויים בהם בטווח הארוך, והתאמת התוכניות המפורטות למציאות המתעדכנת.

 • תכנון נגיש לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל - הוספת מעברי חציה, הקטנת המרחקים בין צמתים ועידוד קישוריות בתכנון במקום רחובות ללא מוצא ורחובות טבעתיים.

 • שימוש בתוכנית עירונית מפורטת וגמישה נפחית לפישוט תהליכים ושינויים תכנוניים עתידיים.

 • נפעל לקיצוב של זמן פיתוח שטחים בבעלות פרטית על מנת לקדם התחלות בנייה.

 • צמצום השטחים הפתוחים הפרטיים (שפ״פ), בדגש על מתחמי דיור בשכונות הוותיקות.

תמריצים כלכליים לעידוד הגירה חיובית לעיר

נפעל להוספת תמריצים כלכליים לעידוד הגירה חיובית, כגון סיוע לסטודנטים במימון הלימודים המתחייבים לגור באשדוד, הקלת ארנונה למשפחות צעירות והשכרה במחירים מפוקחים באזורים ייעודיים.

קידום נגישות תחבורתית

 • תנועת אשדודים תפעל מול משרד התחבורה להסדרת תחבורה ציבורית יעילה, זמינה וסדירה שתקשר את כל חלקי העיר והערים השכנות באופן רציף.

 • נקדם סקר שיבחן את צרכי התושבים ועל בסיסו יתוכננו קווי התחבורה הציבורית השונים ונפעל להרחיב את פרסום פריסת הקווים.

 • נפעל להרחבת זמני השירות הקיימים, כולל מציאת פתרונות מקומיים לתחבורה בשבת.

 • נקדם הוספת תחנות אוטובוס בסמוך למבנים ציבוריים ולמוקדי עניין, כגון תחנת המשטרה, מרכזים קהילתיים, בתי ספר ומרכזים מסחריים.

 • נפעל להרחיב את נגישות התחבורה הציבורית לתחנת הרכבת, בדגש על סנכרון זמנים עם שירות האוטובוסים והוספת תחנה נוספת במרכז העיר.

 • נגביר את השימוש באוטובוסים חשמליים המפחיתים את זיהום האוויר.

 • נקדם את נגישות המרחב להולכי הרגל באמצעות הקטנת מרחקים בין צמתים, הוספת מעברי חצייה, הפחתת חסימות ושמירה על עקרונות של רשת דרכים צפופה, ברורה ומוארת. נקדם גל ירוק ברמזורים להולכי הרגל והוספת צל טבעי במרחבים הציבוריים.

 • נקדם תשתית נתיבי אופניים מופרדים מהולכי הרגל ובעלי רציפות עירונית. נקדם הצבת חניות לאופניים במקומות מרכזיים ומיזמי השכרת אופניים.

 • בחינת שינויים בתשתיות ובשירותי התחבורה הקיימים ייעשו עד כמה שניתן על סמך נתונים אמפיריים, תוך כדי תהליכי שיתוף ציבור ובכלים זמניים, מהירים, זולים והפיכים, כגון צביעת נתיב תחבורה והפיכתו הזמנית למדרחוב על מנת לבחון את יעילות הפרויקט.

 • הוספת יציאה נוספת לעיר - ביציאה מהנמל, ובחינה עם גורמי מקצוע של יציאה נוספת, במקביל לשמירה ולפיתוח נתיבי תחבורה ציבורית.

bottom of page