top of page

גיל הזהב

רוח וחזון

באשדוד חיים כיום כ-32,000 אזרחים ותיקים, המהווים 14% מתושבי העיר. קבוצה זו מגוונת מבחינת גיל, רמת פעילות, הרגלי תרבות ומצב כלכלי. עובדה זו מחייבת את הרשות המקומית להיערך למתן מגוון שירותים, פעילויות והזדמנויות עבור בני הגיל השלישי, על מנת לסייע לתושבים אלו להמשיך את חייהם באשדוד לא כפשרה, אלאכפתרון אידאלי.

אנו מאמינים כי אוכלוסיית גיל הזהב היא העתיד של כולנו, והיא המראה לחברה בה אנו חיים.

תנועת אשדודים תקדם פעילויות פנאי, תרבות וספורט מגוונות, בתוכן ובשעות פעילות, אשר יענו על הצרכים של האזרחים הוותיקים בעיר ויאפשרו להם חיים ברווחה אישית וחברתית.

נגביר את תחושת הביטחון, השייכות והערך העצמיים של בני גיל הזהב באמצעות חיזוק מערכות התמיכה וההתנדבות בקהילה, מתן ביטוי לכישרון ולניסיון הרב והקמת מרחבי יזמות חברתיים.

נפעל לקידום ולהקמה של מערכי דיור מוגן נוספים אשר יתנו מענה לאוכלוסיות עצמאיות ולצרכים השונים של בניגיל הזהב.

נפעל לחיזוק הקשר הבין דורי, אשר ביכולתו להביא לשגשוג ולפריחה קהילתית משותפת לכולם.

דרכי פעולה

שירותים תומכים בקהילה

 • קידום מערכת תמיכה אישית במבוגר ובמערכת המשפחתית ע"י מתן ייעוץ, תמיכה, הדרכה והכוונה בבעיות הקשורות בזקנה ובמערכת היחסים הבין דוריים: ביטחון, שייכות, אובדן והתמודדות עם שינויים ביכולת התפקוד ובמצב הבריאות.

 • עזרה בתיווך מול גורמים טיפוליים בקהילה - קופת חולים, משרד הבריאות, בתי חולים, הפנייה לעובד סוציאלי, תחנות לבריאות הנפש, חברות סיעוד, משרד הקליטה וביטוח לאומי.

 • הקמת פרויקט מניעה, איתור וטיפול במבוגרים בסיכון ומשפחותיהם למניעת מצבי סכנה אישיים.

 • הקמת מחלקה ייעודית לפנסיונרים צעירים אשר פרשו לאחרונה מעולם העבודה.

 • הקמת מאגר מתנדבים עירוני הממוקד בעבודה עם בני גיל הזהב, תוך מתן הכשרות ייעודיות וליווי באמצעות המחלקה לעבודה קהילתית.

נגישות

נפעל לתכנון פיזי ידידותי לבני הגיל השלישי – התאמת המרחב השכונתי לצרכים היומיומיים באמצעות שמירה על איכות הכבישים והמדרכות, הוספת ספסלים, זמינות לתחבורה ציבורית, ריבוי שבילים ומעברי חציה.

קשר בין דורי

 • חיבור בין בני נוער למבוגרים, במסגרת שעות המעורבות החברתית, להפגת בדידות, עזרה בצרכים אישיים והפנייה לגורמי טיפול מקצועיים במידת הצורך.

 • הגברת פעילות זיכרון בסלון – פעילויות בין דוריות להעברת מורשת השואה לדור הצעיר.

 • הקמת פרויקט תיעודי של סיפור ההקמה של אשדוד באמצעות סיפורים אישיים.

פנאי

 • הגדלת מגוון הפעילויות המיועדות לגיל הזהב: חוגים, העשרה, אירועי תרבות, פעילויות ספורט ובריאות, תוך שיח מתמיד עם התושב והבנת הצרכים מהשטח.

 • הרחבת שעות פעילות המועדונים הקיימים והרחבת מגוון הפעילויות המתאפשרות בהן, בהתאם לצרכים הקהילתיים.

 • קורסי הכשרה למבוגרים לשימושי מחשב, כגון גלישה באינטרנט ושימוש בסמארטפון.

התנדבות ופעילות חברתית

 • הקמת מערך פעילות חברתית של בני הגיל השלישי בקהילה, תוך שימוש במשאביהם הגדולים ובניסיונם הרב, כגון: התנדבות במוסדות חינוך, ליווי ילדים ונוער בסיכון וטיפוח גינות קהילתיות.

 • עידוד יזמות בקרב בני גיל הזהב, באמצעות ליווי, תקצוב ומתן רשות שימוש במבנים ציבוריים לצורך פרויקטים בקהילה.

 • הקמת מועצת ותיקי העיר, שתהיה במה של השתתפות אזרחית פעילה, מענה לצרכים מהשטח וקידום הזדמנויות ויוזמות חברתיות.

bottom of page