top of page

צרכים נוספים (מיוחדים)

רוח וחזון

תנועת אשדודים חרטה על דגלה השתלבות של אנשים עם צרכים נוספים ומשפחותיהם בחיי הקהילה ובמוסדות העיר, מתוך הכרה כי לכל בני האדם צרכים משותפים זהים וכי לכולם עומדת הזכות להיות שותף פעיל בחברה, וכי החברה אף נתרמת בחזרה מהשתלבות שכזו.

תנועת אשדודים תפעל לפתיחת תיק צרכים נוספים (מיוחדים) עירוני, למען דיוק והרחבת המענים הניתנים לתושבים עם צרכים נוספים, תוך היוועצות מתמדת עם נציגים מקהילת הצרכים הנוספים, על כל קשת הצרכים והגילאים, על מנת לאפשר לכולם חיים בשוויון וברווחה, ובדגש על תחומי חינוך, תרבות הפנאי, תעסוקה, דיור, תחבורה ונגישות המרחב הציבורי.

דרכי פעולה

חינוך

 • נפעל להרחבת סל מענים והעשרות בימי הלימוד הנוספים בחופשות ושילובו יחד עם מוסדות העיר והמתנ״סים הפועלים בזמן החופשות.

 • נקדם פיתוח מסגרות ייחודיות לגילאי 18-21, כגון השלמת בגרויות ומסגרות המשך בבתי הספר.

 • נפתח תוכניות להשכלה גבוהה והשכלה מקצועית למבוגרים עם צרכים נוספים.

 • נפעל לפתיחת הדרכות הורים לילדים עם צרכים נוספים.

תרבות ופנאי

 • נקדם את השתלבותם של אנשים עם צרכים נוספים בכל הגילים בפעילות חברה, תרבות וספורט במסגרת המרכזים הקהילתיים.

 • נפעל לפתיחת חוגים ייעודיים לאנשים עם צרכים נוספים, כגון ריקוד על גלגלים.

 • נפעל להנגשת מופעי תרבות ייחודיים כגון הצגות מונגשות לעיוורים ופעילויות מותאמות לפעוטות.

 • נקדם פתיחת קבוצות חברתיות לילדים, נוער ובוגרים לפי קבוצות גיל.

תעסוקה והתנדבות

 • נפעל לאתר מקומות תעסוקה נתמכת בשוק החופשי ונקדם העסקה נגישה במוסדות העירוניים.

 • נפעל לאכיפת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בדגש על היבטי איסור הפליה וייצוג הולם.

 • נקדם יצירת מקומות התנדבות משולבים בארגוני חברה אזרחית שונים על מנת להעלות את תחושת השייכות, המשמעות והערך העצמי של מתנדב עם צרכים נוספים.

דיור

נקדם הקצאת פתרונות דיור עבור אנשים עם צרכים נוספים, בדגש על הקמת כפר לחיים, מערכי דיור בקהילה ופתרונות לשכירות מוזלת וארוכת טווח לדיירים עצמאיים.

תחבורה ונגישות המרחב הציבורי

 • נפעל להנגשה פיזית של מבני הציבור שטרם הונגשו, בדגש על מוסדות חינוך, מרכזים קהילתיים, ומרכזי תרבות, כולל במות המופעים.

 • נפעל להקמת מתקני שעשועים נגישים בפארקים המוצבים ברובעים השונים בעיר.

 • נקדם נגישות של התחבורה הציבורית, כולל תחבורה בין-עירונית ונקדם הכשרת נהגי האוטובוס לשיפור נגישות השירות והדרכת אנשים עם צרכים נוספים להתניידות עצמאית בתחבורה הציבורית. 

 • נקדם פריסת רמזורי שמע ברחבי העיר.

bottom of page