top of page

שירותים חברתיים

רוח וחזון

תנועת אשדודים פועלת מתוך אמונה כי באחריות הרשות המקומית לדאוג שכל תושב ימצה את זכויותיו הבסיסיות בתחומי הכנסה, תעסוקה, תזונה, בריאות, חינוך ודיור.

נפעל בכל האמצעים כדי שאף אדם לא ימצא את עצמו ברחוב או חסר יכולת להאכיל את ילדיו. זהו סט הערכים אשרעומד לנגד עינינו תמיד.

לשם כך, תנועת אשדודים תפעל לפיתוח תוכניות לצמצום היקף העוני והפערים החברתיים בקרב תושבי אשדוד, הןברמת קביעת המדיניות וחלוקת המשאבים והן ברמת הסולידאריות החברתית וההתנדבות הקהילתית.

דרכי פעולה

חיזוק השירותים החברתיים

 • נפעל להגדלת מספר התקנים לעובדים הסוציאליים במנהל לשירותים חברתיים, תוך שימת דגש על פיתוחהתחום הקהילתי.

 • נקדם תקן של עו"ס קהילתי בכל רובע, אשר יעבוד בשיתוף פעולה עם התושבים, עם מנהלת הרובע ועםארגוני המגזר שלישי בנושאים שונים.

 • נפעל לחיזוק הקשר בין הקהילה לרשויות באמצעות שיתוף פעולה בין המתנ״ס, מנהלת הרובע והמחלקהלעבודה קהילתית.

 • הקמת מסגרות לקליטת נשים החיות במעגל האלימות והפעלת מוקד חירום וסיוע ראשוני לנשיםהמנסות לצאת ממעגל האלימות, כולל הפעלת סיוע משפטי במסגרות.

 • הקמת מרכז שיקומי לשורדות זנות שיכלול בית חם המאפשר לינה, ארוחה חמה, שיקום תעסוקתי וכו׳.

 • הקמת מרכזים לנוער מנותק ללא רישום זהות.

 • הגדלת פעילות מדריכי חבורות רחוב לעבודה עם נוער משוטט בערבים ובלילות.

 • הקמת מרכז למשפחה לאזורים הצפוניים של העיר.

נגישות ושוויון הזדמנויות

 • נפעל להענקת שוויון הזדמנויות בחינוך הבלתי פורמלי באמצעות הפעלת המתנ״סים כמרכזים קהילתיים עם הפנים לכלל הציבור, ולשכבות המוחלשות בפרט.

 • הנגשת החוגים במרכזים הקהילתיים לאוכלוסיות המוחלשות באמצעות סבסוד רחב שיקבע באמצעותועדה עירונית בשיתוף עובדת סוציאלית ממנהל השירותים החברתיים.

 • הקמת "מרכזי זכויות" עירוניים, כחלק משירותי מחלקות הרווחה, שתפקידם הנגשת ומיצוי זכויות לתושבים מול גופים ממסדיים כגון ביטוח לאומי, הוצאה לפועל ודיור ציבורי ומול גורמים פרטיים כגוןמעסיקים ובעלי דירה.

 • פיתוח ועריכה של סדנאות כשירות תרבותית לעובדים סוציאליים ולנותני שירותי עירוניים, על מנת להגביר את ההכרה במגוון התרבותי בעיר ולהפחית סטיגמות ודעות קדומות.

 • נפעל לחייב הנגשה תרבותית במרכזי קליטה, במתנ״סים ובמוסדות עירוניים נותני שירות, כגון הצבת מתורגמנים, שילוט בשפות ותרגום עלוני מידע.

פיתוח הקהילה והרשת החברתית

 • שיקום ופיתוח הפעילות הקהילתית ברבעים הוותיקים באמצעות פעילות משותפת של העו"סיםהקהילתיים עם תושבי הרובע, עם גופים עירוניים ועם ארגוני המגזר השלישי.

 • נאתר מנהיגים מקומיים ונפתח תכניות למנהיגות בקרב מגזרים שונים בתוך הקהילה, בשיתוף עםהמארגנים הקהילתיים ברובעים.

 • ייזום פרויקטים להעצמת נשים שמשלבים את כל המגזרים בעיר, על בסיס של שיתוף הנשים בקבלתההחלטות.

 • הכנסת תכנית "אם לאם בקהילה" – תכנית שמטרתה צמצום מצבי סיכון בקרב ילדים לאימהות צעירות בעלות מסוגלות הורית נמוכה וחסרות רשת תמיכה, באמצעות יצירת מארג תמיכה קהילתי.

 • איגום כלל העשייה ההתנדבותית בעיר והרחבתה, תחת המחלקה לעבודה קהילתית, תוך מתן ליווי ותמיכה ליוזמות קהילתיות העולות מגופי התנדבות ומאזרחים, כולל פעילויות המתקיימות בשבת ומעברלשעות הפעילות של שירותי הרווחה.

 • תמיכה בפרויקטים לנוער להט"בי לכל המגזרים, פתיחת סניף של תנועת הנוער הגאה )איגי( ושל ארגוןתהל"ה )הורים למען הנוער הגאה).

bottom of page