top of page

שוויון, ייצוג ומעורבות

רוח וחזון

תנועת אשדודים חרטה על דגלה את קידומה של חברה סולידרית ששמה במרכזה את הדאגה לכלל האוכלוסיות בעיר.

אנו שואפים ליצור קהילה שבה קיים שוויון בין הפרטים השונים, ונמנעת אפליה על רקע מין, מגדר, מגזר וזהות מינית ומגדרית.

אנו מאמינים כי ביכולתה של עיר להיות מקום מכיל, מכבד ומקדם, אשר נותן לכל פרט ולכל קהילה את מקומה הראוי במארג החברתי.

כיום קיים ייצוג חסר של נשים בקרב עמדות השפעה וקבלת החלטות, לצד הטיה מגדרית בתחומי התקצוב, התכנון והביצוע. כמו כן, קיימת לצערנו תופעת אלימות גואה על רקע מיני ומגדרי.

תנועת אשדודים תפעל לקדם את מקומן של נשים, להט״בים וכל האוכלוסיות שאינן מקבלות ביטוי הולם במרחב הציבורי.

נאבק בתופעות של אלימות, אפליה והדרה ונקדם את ייצוגן ומעורבותן בסדר היום העירוני.

דרכי פעולה

בחינה מגדרית של תקציבים

נפעל לבחינה מבוססת מגדר של התקציב העירוני והאופן שבו חלוקתו משפיעה על חייהם של נשים ושל גברים. נפעל לצמצום אי השוויון בחלוקת המשאבים ולשילוב נקודת מבט מגדרית בהליך תכנון התקציב וביצועו בפועל.

ייצוג שוויוני באירועים ובפורומים עירוניים

ניישם עקרונות של מודעות להטיה ומתן ייצוג שוויוני לקבוצות הסובלות מייצוג חסר על רקע מיני, מגדרי ואתני באירועים, בפורומים ובוועדות העירוניות, בדגש על ועדות הקובעות את מפתח המשתתפים באירועים אלו.

קידום העסקה במוסדות העירוניים

 • נקדם את הגדלת הגיוון האנושי והייצוג של קבוצות שונות בקרב עובדי הציבור העירוניים.

 • ניישם עקרונות של מודעות להטיה ומתן ייצוג שוויוני בוועדות איתור ומיון לתפקידים עירוניים.

 • נקדם קיומן של סדנאות הכשרה והעצמה לקידום אוכלוסיות מודרות לנקודות ניהול והשפעה במנגנון העירוני.

התבוננות מגדרית בתכנון

 • נקדם את בחינתו של המרחב העירוני דרך משקפיים מגדריות, על מנת לייצר מרחב שעונה על צרכים מגוונים ומעניק איכות חיים וביטחון לכל המשתמשות והמשתמשים בו.

 • נפעל להתאמת המרחב הציבורי להורים ולילדים על-ידי שיפור הנגישות לעגלות ברחובות ובמבני ציבור, יצירת מרחבי משחק בטוחים ומוארים והקמת מרחבי הנקה מותאמים ונוחים.

 • נקדם נגישות של התחבורה הציבורית למוקדי עניין נוספים מעבר למוקדי תעסוקה, הארת מסלולים ורחובות חשוכים להגברת הביטחון האישי והצבת שירותים ציבוריים וברזיות מים.

 • נקדם הכשרות למערך התכנון העירוני בנושא הבנת היחסים המגדריים והצרכים המיוחדים של כל אוכלוסייה במרחב.

קידום הקהילה הלהט״בית

 • נפעל להקמת פורום גאווה עירוני ומינוי רפרנט לנושא.

 • נפעל להרחבת אירועי הגאווה העירוניים.

 • נקדם את פעילותם של ארגונים המעניקים סיוע ותמיכה לקהילה הלהט״בית, ובכללם ארגון הנוער הגאה.

 • קידום פעילות חינוכית ליצירת מרחב מכיל ומכבד ולמניעת אלימות על רקע זהות מינית ומגדרית.

 • קידום הכשרות מקצועיות במוסדות העירוניים להעלאת המודעות לאתגרים הניצבים בפני להט״בים וליצירת מרחב מכיל ומכבד.

bottom of page