top of page

שותפות ציבור וקהילה

רוח וחזון

אנו מאמינים כי אין מי שיודע טוב יותר על הצרכים בשטח מהתושב עצמו.

לכן, תנועת אשדודים תפעל להנגשת המידע על הנעשה בגופי העירייה בתחום הפיזי, החברתי, הסביבתי, התרבותי והחינוכי לכלל תושבי העיר, ותעודד מעורבות לנעשה בגופים אלו בקרב התושבים.

מעורבות התושבים תתפקד כמנגנון בקרה וטיוב למערכת הציבורית כך שתטיב עם כלל אוכלוסיית העיר, במטרה לעורר את תחושת השייכות לאשדוד ולפתח מענים מותאמים לצרכי הציבור.

נקדם יוזמות קהילתיות שצומחות מהשטח ונעצים פעילים חברתיים בקהילה ליצירת יוזמות משותפות לתושבי הרובע.

דרכי פעולה

שותפות ושקיפות בין העירייה לתושבים

  • המחלקות והיחידות העירוניות יפעלו מתוך שיח יזום עם התושבים, תוך יצירת מנגנון שיאפשר לתושבים להיות חלק פעיל ובלתי נפרד מההחלטות המעצבות את העיר ואת הפרויקטים בה.

  • ניצול הפלטפורמות הטכנולוגיות הקיימות להנגשת כלל המידע העירוני לציבור.

חיזוק מנהלות הרובעים

  • הכשרת מנהלות הרובעים לטיפול בסוגיות חברתיות וקהילתיות במקביל לסוגיות פיזיות, ולהתאמת השירותים העירוניים לאופי  השכונה ולתושבים המתגוררים בה.

  • כל מנהלת רובע תכלול מנהל רובע, מארגן קהילתי, מתכנן, רכזי פרויקטים לפי אוכלוסיות ועובד סוציאלי קהילתי.

  • מנהלות הרובעים יקדמו הכשרות לפעילים חברתיים אשר יצרו רשת של שותפויות בתוך הרובע. כך יוקם מנגנון המשתף את התושבים ליזום ולהשפיע ברובע בו הם מתגוררים.

  • מנהלת הרובע תזהה צרכים ותיזום אירועים קהילתיים המתאימים לקהילות שונות, בשיתוף עסקים קטנים הקיימים ברובע.

  • הרחבת השימוש במבני הציבור, הפארקים והשטחים הפתוחים לטובת פעילות קהילתית פתוחה

יזמות קהילתית

  • תנועת אשדודים תפעל ליצירת מפגשי חשיבה ציבוריים, חברתיים ועסקיים, לפיתוח רעיונות ומציאת פתרונות לשיפור תחום היזמות החברתית באשדוד. המרחב יהווה פלטפורמה לחדשנות, יזמות, שיתופי פעולה וקיימות.

  • יצירת תכנית שנתית של 'אירוח מתגלגל' בה בכל פעם רובע אחר מארח את כלל תושבי העיר, בנוסף לאירועי הקהילה ברובעים, במטרה לעודד מפגשים בין שכונתיים במרחב העירוני.

bottom of page